Gemeente Berlare start onderhandelingen mogelijke overdracht gemeenteschool

Update 29 oktober 2021

De gemeenteraad heeft vanavond, vrijdag 29 oktober 2021, een mandaat gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om onderhandelingen te starten met Scholengroep GO Dender van het gemeenschapsonderwijs, met het oog op een eventuele overname van gemeenteschool De Kleine Schuit in Uitbergen.
De school in Uitbergen blijft. Bedoeling is de kwaliteit van het onderwijs in deelgemeente Uitbergen op lange termijn te verzekeren.

De schoolraad van GBS De Kleine Schuit gaf vorige week het advies het proces te temporiseren om ook een eventuele overdracht aan andere mogelijke onderwijsnetten, in casu het katholieke vrije onderwijs, te onderzoeken.
Daar gaat het schoolbestuur evenwel niet op in. Een overdracht naar het vrij onderwijs verschraalt de levensbeschouwelijke en filosofische keuzevrijheid voor ouders, zo klinkt het. In dat scenario zouden immers vier van de vijf basisscholen in Berlare behoren tot het vrij katholiek onderwijs. Bovendien volgt het college van burgemeester en schepenen de lijn van het huidige Vlaamse regeerakkoord dat stelt dat bij een eventuele overdracht van een school van het officieel onderwijs in eerste instantie een overdracht binnen het officieel onderwijs wordt onderzocht.

De emoties liepen de voorbije twee weken af en toe hoog op. De herfstvakantie komt net op tijd en biedt een week rust en reflectie. Het schoolbestuur rekent aansluitend op de professionaliteit en de luisterbereidheid van alle betrokkenen om een mogelijke overdracht verder voor te bereiden, niet in het minst in het belang van de leerlingen van De Kleine Schuit.

Wie met vragen zit of bezorgdheden wil uiten, kan dit doen via onderwijs@berlare.be of via 052 43 25 04 (en vragen naar Bob Pieters, adjunct algemeen directeur van lokaal bestuur Berlare).

Update 21 oktober 2021

In een volgende bijeenkomst beslist de gemeenteraad of het al dan niet een mandaat geeft aan het college van burgemeester en schepenen om officieel gesprekken aan te gaan met het gemeenschapsonderwijs met het oog op een eventuele overdracht van GBS De Kleine Schuit.

We zijn er ons van bewust dat we goed moeten proberen luisteren naar wat leeft en circuleert. We hoorden ondertussen terechte bezorgdheden maar evengoed wilde geruchten. Daarom durven we, nog vóór de onderhandelingen van start zijn gegaan, alvast zeven engagementen op papier zetten. Engagementen die voor het gemeenschapsonderwijs en het lokaal bestuur geen punt van discussie zijn en dus niet in de komende maanden moeten worden onderhandeld. Het gaat om de volgende:

 1. De school sluit niet. De school blijft.
  Ofwel met het huidige schoolbestuur (gemeente Berlare) ofwel met een nieuw schoolbestuur (Scholengroep Dender van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). Dat moeten onderhandelingen, die nog moeten opstarten, uitklaren.
 2. De naam van de school blijft: De Kleine Schuit.
 3. Het pedagogisch project van de school, waar het voorbije jaar veel tijd en energie naartoe is gegaan, blijft behouden en gerespecteerd.
 4. Het huidige team heeft de keuze om in zijn/haar hoedanigheid van vastbenoemd of tijdelijk personeelslid dit statuut te behouden bij overname. Indien wenselijk kan een personeelslid hiervan afzien. In dat geval wordt het personeelslid tewerkgesteld in andere instelling van een scholengemeenschap van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG).
 5. De school kan zelfstandig blijven functioneren, weliswaar binnen de krijtlijnen van het schoolbestuur.
 6. Het gemeentebestuur zorgt voor een blijvend aanbod buitenschoolse kinderopvang.
 7. Als het tot een overname komt, zal dit op een menselijke en aanvaardbare manier gebeuren, met ruimte voor participatie en dialoog.

Wie met vragen zit of bezorgdheden wil uiten, kan dit doen via onderwijs@berlare.be of via 052 43 25 04 (en vragen naar Bob Pieters, adjunct algemeen directeur van lokaal bestuur Berlare).

12 oktober 2021

Lokaal bestuur Berlare en het gemeenschapsonderwijs (GO) overwegen gesprekken om een eventuele overname voor te bereiden van de gemeentelijke basisschool De Kleine Schuit.

De raad van bestuur van Scholengroep GO Dender spreekt zich pas vanavond (dinsdag 12 oktober 2021) uit over de wenselijkheid van een overdracht. Bij een positief antwoord, zal het college van burgemeester en schepenen een mandaat vragen aan de gemeenteraad half november om onderhandelingsgesprekken te voeren.

We zitten dus helemaal aan het begin van dit eventuele traject. Dat betekent dat de gesprekken op dit moment nog niet zijn gestart, laat staan dat de voorwaarden en garanties voor overname al zouden zijn afgebakend.

Verandering brengt vaak wat onzekerheid en dus ongerustheid met zich mee. Begrijpelijk. Daar hebben we alle begrip voor. We vinden het dan ook belangrijk om vanaf de prille start jullie hierover transparant te informeren en dat ook te blijven doen tijdens het traject.

Daarnaast engageert het lokaal bestuur zich om een stuurgroep samen te stellen die een eventuele overdracht in al zijn aspecten van het ene naar het andere schoolbestuur zal begeleiden. Voor lokaal bestuur Berlare voorzien we vertegenwoordiging vanuit de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap van Uitbergen. Hoe we dat precies willen organiseren, moet de komende tijd duidelijk worden.

Voortbestaan op termijn garanderen

Wellicht komt deze boodschap heel onverwacht, temeer omdat we als schoolbestuur best trots zijn op het parcours dat het team met de kinderen de voorbije jaren heeft afgelegd.

Toch zijn er een aantal goede argumenten om een overname bespreekbaar te maken:

 1. Het lokaal bestuur heeft het beste voor met de school, de medewerkers en de leerlingen. Om dat op lange termijn te blijven waarmaken, is schaalvergroting wenselijk. Een grotere structuur biedt immers een ruimer professioneel pedagogisch en logistiek kader met bijhorende financiële stimuli van de Vlaamse overheid waarin de school zich in alle veiligheid en zorgeloosheid verder kan concentreren op haar pedagogisch project ten voordele van de ontwikkeling van alle leerlingen. Dat kader is er vandaag te weinig: het lokaal bestuur beschikt niet over de vereiste expertise en omkadering die de school verdient.
 2. Met Scholengroep GO Dender gaan we een eventuele samenwerking aan met een solide, grote regionale speler die onder meer een centrale ondersteuningsstaf inzet om onze leerkrachten bij te staan zodat zij zich volop kunnen concentreren op hun hoofdjob: les geven en onze leerlingen inspireren om nu en later weloverwogen keuzes te maken. 
 3. We stellen vast dat er al vele jaren een divers lokaal onderwijslandschap is dat, ook zonder een eigen gemeentelijk net, de pedagogische/levensbeschouwelijke keuze van ouders garandeert. Door zelf niet meer op te treden als organisator van onderwijs, komen er tijd en middelen vrij om als lokaal bestuur de regierol op te nemen met betrekking tot onderwijs in alle objectiviteit en neutraliteit voor alle onderwijsspelers op ons grondgebied.

Lokaal bestuur Berlare hoopt alvast dat iedereen mee zijn schouders onder het project zet.

We geven alle betrokkenen nu even de tijd om deze eerste communicatie te laten bezinken. We engageren ons om met alle betrokken partijen verder te spreken de komende weken en maanden, van zodra we meer inhoud hebben.

Tot slot geven we mee dat we ons de startcommunicatie van dit belangrijke project op een andere manier hadden voorgesteld. Maar een openlijke vraag maandagavond 11 oktober 2021 in de gemeenteraad heeft een participatief traject dat in voorbereiding was, in de voet geschoten. Het is en blijft onze intentie om eerst met ouders en personeel te communiceren en overleggen.

Wie met vragen zit of bezorgdheden wil uiten, kan dit doen via onderwijs@berlare.be of via 052 43 25 04 (en vragen naar Bob Pieters, adjunct algemeen directeur van lokaal bestuur Berlare).

Naar het persbericht dat het lokaal bestuur op dinsdagavond 12 oktober 2021 heeft uitgestuurd (pdf).

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies