Toelagen ouders/opvoeders kinderen met handicap

Wat?

Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen jaarlijks een toelage krijgen van 300,00 euro.

Voorwaarden

 1. Op 1 januari van het begrotingsjaar de gezinnen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente Berlare en er tot het ogenblik van de aanvraag normaal en onderbroken ingeschreven zijn gebleven. Voor de interpretatie van het begrip ‘gezin’ baseert het bestuur zich op de gecoördineerde versie van ‘de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters’ van de FOD Binnenlandse Zaken.
 2. Rechthebbend zijn op bijkomende kinderbijslag uit hoofde van het kind met minstens vier punten in pijler 1 zoals die gedefinieerd wordt in artikel 6 van het koninklijk besluit van 28/03/2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002;
 3. Het kind is ten hoogste 21 jaar oud;
 4. Het kind mag niet permanent (7/7 dagen) opgenomen zijn in een aangepaste instelling;
 5. Een aanvraag indienen bij de sociale dienst van OCMW Berlare op de formulieren die door het bestuur ter beschikking worden gesteld, nl.
  • Uittreksel uit de bevolkingsregisters waaruit blijkt dat het gezin op 1 januari van het begrotingsjaar ingeschreven staat in de gemeente.
  • Attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
  • Verklaring waarbij wordt bevestigd dat het kind niet permanent is opgenomen in een aangepaste instelling.

Hoe aanvragen?

 • Aanvraagformulier afdrukken, invullen en bezorgen in het sociaal huis, Baron Tibbautstraat 29A;
 • Aanvraagformulier afhalen in het sociaal huis en ingevuld terugbezorgen.
 • Je kan ook in het sociaal huis een aanvraag indienen tijdens de intake-uren. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op dinsdagavond van 17 tot 19 uur. Een maatschappelijk werker bekijkt of je in aanmerking komt.

Deze pagina is laatst aangepast op 26 mei 2020.

Contact

Sociaal Huis:
09 326 97 10
sociaalhuis@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies