Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Wat?

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk blijken. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk.

Hoe aanvragen?

Een verzoekschrift kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad of de algemeen directeur, Dorp 22 te 9290 Berlare.

Meer info

Een schriftelijke aanvraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als de zaak niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort.
De voorzitter van de gemeenteraad beslist over het gevolg dat aan het verzoekschrift wordt gegeven. Hij kan het verzoekschrift doorverwijzen naar het college van burgemeester en schepenen of naar een raadscommissie.

De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het ontvankelijk verzoekschrift op de agenda van de gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens veertien dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende gemeenteraad.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad. In dit geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Contact

Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur:
052 43 25 00
algemeendirecteur@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies